Lhenice Krajina jako zahrada

Lhenice

Základem půdorysu Lhenic je nevelké obdélné náměstí, přes které kdysi procházela obchodní cesta z Českého Krumlova do Netolic. Dominantou náměstí je kostel sv. Jakuba s farou, panský dům, bývalá radnice a domy postavené ve stylu jihočeského baroka. Bohužel stavební úpravy 50. let dosavadní urbanistický vývoj Lhenic deklasovaly a městečko přišlo o svou dosavadní malebnost. Památkový výraz si zachovaly jen jednotlivé domy, především okolo náměstí a podél cesty do Českého Krumlova.
V letech 2015-2018 bylo lhenické náměstí kompletně zrevitalizováno. Nové náměstí získalo prostor, světlo a dalo vyniknout památkám.

KOSTEL SV. JAKUBA
Kostel sv. Jakuba je nejvýznamnější památkou Lhenic. Nejstarší zprávy o svatyni pocházejí již ze 14. století. Je zajímavé, že nebyl zasvěcen paně Marii, jejíž kult cisterciáci šířili, ale sv. Jakubu. Kostely, které byly zasvěceny tomuto světci, byly stavěny v místech se silným obchodem. Svatý Jakub býval patronem poutníků a obchodníků. Kostel má raně gotický původ. V roce 1560 utrpěl kostel i s věží bleskem velké škody a byl poprvé stavebně upravován. Postupem doby přestal vyhovovat zvýšenému počtu farníků a muselo být proto přistoupeno k jeho rožšíření. Došlo k němu ve třicátých letech 18. století kdy byl chrám barokně přestavěn. Byla prodloužena loď a presbytář byl sklenut lunetovou valenou klenbou. V r. 1783 byla zvýšena kostelní věž a opatřena novým jehlancovým krovem. Další opravy kostela byly provedeny v r. 1833, kdy byly z kostelní věže a střechy sneseny prejzy a nahrazeny trvanlivějšími taškami. Věž byla opatřena plechem. V r. 1904 došlo k větším stavebním úpravám, byl prodloužen presbytář a byla postavena nová sakristie s oratoří.Vybavení kostela je barokní z poloviny 18. stol., nejstarší památkou je kalich z r. 1530. Originální tvar má křtitelnice, jejíž mušlovitou nádobu nese andílek, je z 18. stol. Pod presbytářem je klenutá hrobka s rakví faráře Karla Dicenta, kněze Zlatokorunského kláštera a v lodi je pochována 5 farářů, jejichž jména neznáme.

PANSKÝ DŮM
Důstojnou dominantou Lhenic je nově renovovaný renesanční panský dům, původně zemanská tvrz (po lhenicku zámek), který se nachází na vyvýšené terase severozápadně pod kostelem. Byl postaven v 1. pol. 17. století. Počátečním stavitelem byl zřejmě Martin Grejnar, a dále pokračoval Petr Vok. V roce 1766 byl stavebně upraven a r.1782 prodán Janu Gregorovi. Současným majitelem je pan Karel Gregora. V 1. patře se dochoval kazetový strop, který byl roku 1909 přenesen na zámek Hluboká nad Vltavou. Na začátku 20. století zde byla objevena jáma, tehdy považovaná za propadlé sklepy hospodářských budov. Údajně kolem roku 1920 zde byly nalezeny i jakési tesané kvádry. Chodby vedou pod celými Lhenicemi až na Hradce, a Grejnarov. Bohužel v roce 1950 byly zasypány.

BÝVÁLÁ RADNICE
Další dominantou a ozdobou lhenického náměstí je budova bývalé radnice. Je postavena ve stylu jihočeského lidového baroka. Základní kámen stavby byl položen v r. 1814, a celé dílo bylo dokončeno v průběhu roku 1815. Stavitelem byl netolický zednický mistr Ondřej Šandera. Budova byla již několikrát zrekonstruována a v současné době slouží pro potřeby knihovny.

SOCHA SV. VOJTĚCHA A KAŠNA KARLA IV.
Další zajímavostí lhenického náměstí jsou socha sv. Vojtěcha a kašna Karla IV. Socha stojí před budovou bývalé radnice, kašna se nachází 10 m od sochy přes cestu směrem ke kostelu. Socha byla postavena v r. 1802, dokládal to i nápis S. ADALBERTVA 1802 AP na soše, který již není čitelný. Kašna byla postavena na začátku 19. století. Obě tyto památky dokreslují vzhled lhenického náměstí a stojí za shlédnutí, i přesto, že jsou prakticky umělecky bezcenné. Při revitelizaci náměstí v letech 2015-2018 byly sochy i kašna zrestaurovány. Socha Karla IV. bude umístěna do vestibulu radnice. Zrestaurovaná kašna je nyní funkční a stala se ozdobou náměstí.

HŘBITOV U SV. JANA KŘITELE
Nad městečkem u lesa nalezneme také hřbitov u sv. Jana Křitele, který tvoří spolu s křížovou cestou zajímavou krajinnou pozoruhodnost. V r. 1732 byla pořízena nad městečkem socha světce Jana Nepomuckého, jež za několik let dostala i úkryt ve zbudované kapli, kolem níž se od r. 1787 začalo pohřbívat, z důvodů předpisu o pohřbívání mimo lidská sídliště. Hřbitov má dva vchody, jeho dominanty jsou: již vzpomínaná kaple sv. Jana Nepomuckého, hrobka rodiny Špeltů – Vondrášků, hrobka rodiny Gregorových, velký kříž v samém středu hřbitova a nevzhledná márnice kde se dříve pohřbívali sebevrazi a nekřtěnci. Náchází se tu 700 hrobů.

KŘÍŽOVÁ CESTA
Zajímavou církevní památkou je křížová cesta, která se nachází v přírodním prostředí nad městečkem u lesa. Její vznik je datován do druhé poloviny 19. století. Základem křížové cesty je kaple v Brabcích, kterou dal zbudovat v letech 1865 – 1866 lhenický lékař, František Nemastil, na památku své zemřelé dvacetileté dcery Marie Pátkové. O rok později založil rod Nemastilů další kapli (druhé zastavení) a během příštího roku došlo k postavení dalších kapliček, které rozšířily jejich počet na 14 zastavení. V roce 1928 došlo k opravám všech kapliček, do nichž byly pořízeny nové obrazy, které namaloval malíř Tomáš Peterka. V roce 2000 byla cesta znovu opravována. A současné obrazy jsou kopie mistra Peterky, neboť originály již nebylo možné restaurovat. O současné obrazy se zasloužily výtvarníci manželé Kunešovi z Prachatic. Další kompletní rekonstrukce křížové cesty i s kaplí Panny Marie proběhla v roce 2016.

Zdroj: lhenice.cz

Mapa